MÅLERI

Måleri är ett brett fält som gränsar snart sagt mot de flesta visuella konstarterna.

Trots detta finns det för mediet specifika grundförutsättningar genom vilka vi kan grunda och bearbeta vår konstnärliga gestaltningsförmåga. Dessa kan utgöras av olika material och kvaliteter t.ex. färg, ljus, textur, tjocklek, som i sin tur kan läsas som materialitet men också som representation för ”något annat”.

Gränslandet mellan bild och måleri är historiskt förankrad och närmar sig väsentliga frågor om representation, kontext, idéinnehåll som är förutsättningar både i gestaltningsarbetet i uppfattningen/tolkningen av detsamma.

Det direkt tilltal som både konstnär och betraktare ställs inför gör måleriet till ett öppet och tillgängligt medium samtidigt som dess historiska förankring ger upphov till rika tolkningsmöjligheter.

Måleriet kan ofta stå som bärare av ett alternativt / tänkt du/ jag och kan som sådant tjäna som kommunikation eller övergångsobjekt för våra drömmar och ideer på ett mycket direkt sätt.

    Måleri