Staging

RESEARCH, SPACE AND SPECTACLE


arrow  Research, Space and Spectacle utgår från stadsdelen Kista-Rinkeby och är en kurs med fokus på praktik, där syftet är att självständigt genomföra temporära offentliga verk i Kista-Rinkeby. Genom kursen problematiseras och undersöks offentlig konst och offentligt rum.

I det offentliga rummet synliggörs samhället, det är en spelplats där politiska, sociala och ekonomiska maktstrukturer samverkar. Genom att förflytta sin praktik till en ny kontext, i detta fall stadsdelen Kista-Rinkeby, förtydligas och ifrågasätts både konstnärsrollen och konstens roll.

Genom egen praktik samt möten med inbjudna föreläsande konstnärer som direkt eller indirekt arbetar med sociala processer som en parameter eller en metod i sitt arbete, medvetandegörs den problematik och de möjligheter det offentliga rummet utgör.

Kursen tar sig an frågeställningar som: Hur är det att arbeta i det offentliga rummet ? Vad är det att arbeta platsspecifikt och platskänsligt? Vilka komplikationer och förhandlingar kan uppstå under arbetet i det offentliga rummet? Hur kan man som konstnär delta i processer kring urbanisering och stadsutveckling? Kan konst ta en aktiv roll i en sådan process utan att bli enbart instrumentell? Var går gränsen, kan konst bli ett billigt sätt att dölja en orättfärdig politik? Vilken roll kan konsten ta som opinionsbildande? Hur kan ett konst bidra till sociala och kulturella infrastrukturer som vidgar och producerar offentligt rum?

Arbetet, både det teoretiska och det praktiska, kommer att sammanfattas i en publikation som ingår som ett pågående aktivt dokumentations projekt under hela kursen. Kursen kommer att använda sociala medier i förmedlingen av processer i arbetet med verken, som möjligt tillägg till de färdiga verken samt ett sätt att samla material till publikationen.

Kursen kommer delvis att koordineras med Karin Hanssons (konstnär och forskare på KKH/DSV) projekt Performing Democracy i Kista www.performingdemocracy.se

Kursen är en del i Centrum för Gestaltnings http://centrumforgestaltning.org och KistaTeaters verksamhet I stadsdelen Kista-Rinkeby http://www.kistateater.com.

arrow Kursen startar den 3 oktober. Avlsut v. 16 2012.
Första veckan är följande dagar satta:

Måndag 3/10: 9.30-18.00 Introduction, workshop.

Tisdag 4/10: Individual work

Onsdag 5/10: 9.30-16.00 Presentations and Lecture.

Fredag 7/10: 9.30-16.30 Förmiddag föreläsning på Konstfack, eftermiddag Dave Hullfish och Maria Lind Tensta Konsthall


LÄRANDEMÅL
Studenten skall efter avslutad kurs visa kunnighet i att:
- Självständigt utveckla ett konstnärligt projekt i dialog med det omgivande samhällsrummet.
- Använda sin konstnärliga metod för att delta i, påverka och påverkas av sociala processer.
- Problematisera spänningen mellan kulturens autonomi och den instrumentaliserade kulturen.
- Bidra till och delta i processen med en publikation.

INNEHÅLL

PRAKTIK Kursen skall fokusera på att studenterna gör projekt där de får individuellt stöd och handledning.

KOMMUNIKATION Vilka möjligheter och begränsningar har konst som kommunikativt medium? Kan andra media adderas till konsten i det offentliga rummet för att öka möjligheter till förmedling? I detta moment ingår att undersöka olika former för kommunikation genom olika media. Kursen kommer ge möjlighet att använda sociala media både i den interna kommunikation inom kursen och publikt i en transparent process.

SAMVERKAN Hur kan den konstnärliga processen och konstverket användas som en metod och en plats för möten, identifikation, och samtal.

PUBLIKATION I samarbete med en redaktör och en formgivare producerar deltagarna i kursen en publikation. Den kommer att fungera som en dokumentation av projektet och en arkivering av processen.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOP Stadsdelen Kista-Rinkeby. Kista science city, miljonprogrammen kring Järvafältet, Järvalyftet och de pågående politiska processerna i området samt aktuell forskning på dessa processer. I detta moment kommer vi träffa representanter från området samt Ester Barinaga Associate professor , PhD Department of Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business school

- Vad är det offentliga rummet?
Föreläsning och diskussion med Jonathan Metzger, Assistant Professor KTH,

- Konstens autonomi och den instrumentaliserade konsten.
Föreläsning och diskussion med Maria Lind, chef på Tensta Konsthall.

- Sociala medier som medel för kommunikation och transparens i en konstnärlig process. Hur kan och är det bra att använda sociala medier användas i arbetet med att förmedla och diskutera en konstnärlig process så att ett offentligt verk och processen med verket blir en plattform och ett underlag till öppen kommunikation. Gemensamt arbete och utforskande med handledning av Åsa Andersson Broms, Konstnär och adjunkt KKH i internet baserad media

- Martin Karlsson, konstnär. http://www.martinkarlsson.net Martin Karlsson arbetar med plats och kontext specifika verk, ofta med en dokumentär karaktär.

EXAMINATIONS OCH UNDERVISNINGSFORMER
Examination sker genom aktivt deltagande på kursen, muntliga och rumsliga redovisningar samt i textseminarium.  Nätet kommer att vara en central plats för kommunikation. Studenten skall under kursen använda sig av en sluten blog som en slags anteckningsbok där insamling av material, texter, bilder, fakta, ljud filmklipp kan samlas och vara underlag för en publikation efter genomförd kurs.

REFERENSLITTERATUR
Denna lista kommer att gemensamt byggas på både innan och under kursen.

– Utdrag ur: Art and Social change, a critical reader, edited by Will Bradley och Charles Esche (2007) - Nicolas Bourriaud, utdrag ur Relational Aesthetics (1998)  - Carina Listeborn, Att äga rum : om rädslans geografi, rädslans arkitektur , Husby i världen : om kön, plats och globala relationer. - Ester Barinaga, Powerful Dicotomies, Inclusion and Exclusion in the Information Society. - Everyday and Cultural Theory, Documents of Contemporary Art, edited by Clair Bishop. - Ben Highore, Everyday Life and cultural Theory, An Introduktion.

HANDLEDNING
Kursen är en del i Centrum för Gestaltnings http://centrumforgestaltning.org och KistaTeaters verksamhet I stadsdelen Kista-Rinkeby http://www.kistateater.com och ett samarbete med Kungl. Konsthögskolan.

Johanna Gustafsson Fürst är konstnär och anställd på Kista Teater och kommer att handleda kursen tillsammans med Åsa A Broms på Digitala Medier, Kungl. Konsthögskolans. Från skolan finns också Filippa Arrias, lektor i måleri som kommer att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter under projektet.

Johanna Gustafsson Fürst är konstnär. Hennes praktik består av kontextbaserade och platskänsliga installationer, som gestaltar samspelet mellan sociala situationer och arkitektoniska strukturer. Hon intresserar sig för de konfrontationer som kan uppstå mellan estetiska och sociala konventioner. Johanna Gustafsson Fürst var en av grundarna av det konstnärsdrivna galleriet ak28 och arbetade med projektet mellan 2004 och 2008. Sedan 2008 har hon samarbetat med Kista Teater, en plattform för konst och teater, baserad i Kista-Rinkeby i Stockholm, där hon har utvecklat projekt som undersöker och länkar teater, stadsplanering och arkitektur. www.gustafssonfurst.se