MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Pågående kurs
2015/16: Museum och iscensättning

- kreativa möten mellan gammalt och nytt

Museum och iscensättning - kreativa möten mellan gammalt och nytt

Mejan Arc, Restaureringskonst, 2015/2016
Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng


Museum och iscensättning är årets tema. Vi tänjer gränserna för begreppet museum; en arena för kommunikation och kunskaps-förmedling utöver plats för samlingar och minnen. Genom åter-användning av byggnader och miljöer lägger vi ytterligare en dimension till upplevelsen genom arkitekturrestaurering. Kan värdefulla miljöer alltifrån Tessin dy:s Mälsåkers slott från barocken till Paul Hedqvists modernistiska terminal och hangar på Bromma flygplats transformeras till en ny sorts museum där atmosfären och de kulturhistoriska värdena bevaras medan användningen förnyas?

Kreativa restaureringsinsatser kan bidra till att innovativt förvandla arkitektur med oviss framtid till spännande, rika, historiska upplevelser. Vi söker oss bortom den vanliga upplevelsen av byggnader och rum till deras berättelser och händelser som skapar magiska platser. Med respekt för inneboende materiella och immateriella värden, analyserar och bevarar samt restaurerar/gestaltar vi för museum med historisk dimension, hållbar framtid och upplevelser som gör forskning och kunskap levande. Vi deltar i svensk och internationell diskurs inom kreativ restaurering. Årets stora resa går till New York och Nantucket, i samverkan med Preservation Institute Nantucket / University of Florida Historic Preservation Program som sedan många år bedriver restaureringsutbildning på ”den levande museiön” Nantucket.

Restaureringskonst
Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Att bevara och förädla vårt kulturarv i sitt sammanhang, från detalj till helhet, är en stor och utmanande uppgift för dagens och framtidens restaureringsprofession. Kursen utvecklar förhållningssätt, strategier och praktik i bevarande och förädling. Analys av insatser och tillägg genom tiderna värderas och diskuteras mot bakgrund av studier i restaureringshistoria, kulturhistorisk värdering och gestaltningsstudier. Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad parad med praktisk dokumentation (traditionell och 3D laserscanning), byggnadsundersökning, inventering, värdering och analys skapas en kunskapsbas för bevarande, restaurering, utveckling och ny gestaltning i existerande miljöer.

Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad parad med dokumentation (traditionell och 3D laser scanning), byggnadsundersökning, inventering, värdering och analys skapas en kunskapsbas för bevarande, restaurering, utveckling och ny gestaltning i existerande miljöer.


KKH_korr1_2_Page_1

Kursbeskrivning kan laddas ner här

Kursplan kan laddas ner här

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier.

Kursstart sker tisdag 2 september 2015 och kursslut är i slutet av maj 2016. Kursperioder är HT 2015: vecka 36-37, 41–43, 48-49. VT 2016: vecka 2-3, 10-11, 15–16, 19-21.

Det krävs ibland helgarbete i kursperioderna och ibland hemarbete mellan perioderna. Kursupplägget medger yrkesverksamhet mellan de schemalagda blocken. Kursen avslutas med en gemensam rapport och utställning. Kortare resor inom Sverige och en längre utomlands kommer att ingå. Studenter bidrar till kostnader för resa och logi, 6 500 kr/termin, sammanlagt 13 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i resor ges ersättningsuppgift.

Kursen leds av professor i restaureringskonst, arkitekt Kerstin Barup och lektor/arkitekt Cecilia Sagrén. En rad internationella och svenska gästlärare medverkar.