MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurser

Resources.14
A State of Migration: Sweden
Mejan Arc - Arkitektur, 2014/15
Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng.


Hur kan två av vår tids största utmaningar – migration och en hållbar global existens – förenas? Migration är en historisk drivkraft för samhällsutveckling och urban tillblivelse, men det är också den enskilda individens acceptans av en förändring och av ett byte av en livsmiljö mot en annan. Nya platser överlagras med erfarenheter från tidigare rum och transnationella relationer förankras i lokal historia. Vilken stad växer fram ur migrationens förändringsdynamik?


Svensk nutidshistoria är präglad av befolkningsströmmar i olika riktningar. Hur har den svenska staden och planeringen utvecklats och påverkats av migrationens dynamik? Vilka nya rum och sociala relationer, ritualer och rörelser har skapats utifrån migrationens kraftfält? Hur formuleras och omformuleras staden utifrån nya medborgares behov, rättigheter och ansvar?


Inför Resources sista år vid Kungl. Konsthögskolan vändes blicken mot den svenska samtida staden och dess särdrag. Resources.14 utforskade det urbana Sverige utifrån de förändringsprocesser som äger rum i migrationens stad. Vi kallade det för A Swedish Urbanism.


Läs kursprospektet här.

Hitta läsårets schema här.

Hitta kursens katalog  här.


R14
Flicka, 10 år, Sverige Foto: Mikael Olsson

Resources.13
Radical Shift | Incremental Change: Rio de Janeiro
Mejan Arc - Arkitektur, 2013/14
Kurs på avancerad nivå, 60 hp

Det urbana är en ständig förändringsprocess. En kontinuerlig ström av utbyten och omstruktureringar, av förhandlingar och överenskommelser. I bland sker förändringar tillsynes riktnings-

löst och ad hoc, ibland medvetet planerat mot nära och fjärran mål. För vad och för vem äger förändring rum?

Brasiliens omvandling till en urban nation ägde rum i ett sent och intensivt skede 1960–1980. Under 20- och 30-talen formades en självständig brasiliansk modernism som i reaktion mot de forna kolonisatörerna tog avstånd från ett ruralt och konservativt Brasilien. Men modernismens arkitektoniska och sociala ut-

forskande, och visionen om en brasiliansk hybrid identitet, avbröts av militärens maktövertagande. Det blev istället en kraftig industrialisering som definitivt omvandlade den forna jordbruksnationen till ett urbant samhälle, men med kaotiska sociala förändringar och skiktningar som följd. 80-talets politiska frigörelse återknöt till 60-talets radikala diskussion, och den brasilianska staden blev till ett konkret laboratorium, men nu mot en fond av globaliseringens krafter.

Resources.13 utforskade pågående urbana strategier i Rio de Janeiro och ställde bl a frågan – hur påverkar globala agendor och drivkrafter en stads egna behov och drömmar?

Hitta kursprospektet här.

Hitta årets kurskatalog här.


resources 13 resources 13