MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.09 Beyond Development: Pune
Från Cities and Energy-serien

Resources.09
Beyond Development: PuneIndien är idag starkt beroende av fossila bränslen, men förut- sättningarna för alternativa energikällor är omfattande och med- vetandet om klimatförändringarnas effekt på den egna geografin är stor. Även om den indiska medborgaren bara släpper ut en liten del koldioxid jämfört med amerikanen kommer Indiens växande medelklass och utvecklingen mot världens befolkningsrikaste land att föra med sig extrema konsekvenser för landet och för hela den globala miljön. En ny färdriktning för världens största demokrati skulle kunna sätta en internationell agenda.

Den indiska staden Pune, kulturella huvudstad i landets största delstat Maharashtra, har för nävararande ca fyra miljoner invånare, men växer snabbare än Mumbai, 2,5 västerut. Precis som i många andra städer i Indien saknar Pune sammanhängande infrasystem för energi, vattentillförseln, reningssystem och transport. Samtidigt ökar det privata ägandet av bilar. Ökar gör också antalet shoppingcenter och segregerade så kallade eco-communities byggda med gröna high tech-lösningar. Fattigdomens dilemma står i stark kontrast till landets dynamiska tillstånd av ekonomisk tillväxt — en uppdelning som är uppenbar i Pune med växande antal IT-center såväl som slumområden.

Hur skall Pune förhålla sig till de förändringar som Indien står inför? Kommer dessa att homogenisera platsens fysiska och sociala karaktär eller, alternativt, kunna utvecklas ur en lokal heterogenitet och dess sociala nätverk? Kan den indiska stadens anpassningsbarhet för det temporära formas till medvetna strategier? I Pune finns ett aktivt engagemang i stadens förändringsprocesser vilket ger extra relevans till frågan: Vem tillhör staden och vem tjänar stadens utveckling?
resources09-pune Kursprospekt här

Respons


Pune Matters visar på den indiska infrastrukturens konstruktion och fortsatte att bygga på en “fraktal tradition”, för att utveckla nya infrastrukturella koncept, som alternativ till västerländska modeller. Skala blev en viktig parameter som utforskades via ett ramverk av olika scenarios. Det indiska samhället kan förstås i termer av samtidighet, vilket betyder att lösningar inte nödvändigtvis är organiserade rumsligt eller tidsmässigt i en hierarkisk ordning, utan istället kan ske parallellt med varierande grader av intensitet, permanens och i ett överlappande av funktioner.

Utveckling ses som något positivt av oss flesta. Det västerländska konceptet modernism är baserad på idén att utveckling inte bara är att föredra, utan också ett naturligt tillstånd för mänsklighetens villkor. Den framväxande indiska medelklassen frågar efter sina medelklass-rättigheteter, men vad definierar denna grupp, och vari består dess rättigheter? En glimt av ett framtida scenario, nu synligt i alla globala städer, är staden där över- och medelklassen har försvunnit från det offentliga rummet och istället organiserat sina behov efter sina ekonomiska möjligheter. Om utveckling ska gälla alla, oberoende klass och kast, behöver den offentliga miljön tillgodo se allas behov, och se till att de som kan, inte drar sig undan till privata tillflyktsorter. Utvecklingen av det gemensamma rummet är därför en av de viktigaste framtida urbana frågorna och ett sätt att motverka exponentiellt ökande konsumtion av resurser. Att rikta fokus mot det gemensamma rummet och skapa förutsättningar för hållbara drömmar och begär för medelklassen är därmed en strategi i diskussionen kring en resilient utveckling i en indisk kontext.


Årsschema här

Hösttermin 2009
Schema v. 38
Schema v. 40
Schema v. 42
Schema v. 44
Schema v. 46
Schema v. 48
Schema v. 50

Vårtermin 2010
Schema v. 3
Schema v. 5
Schema v. 10
Schema v. 12
Schema v. 14
Schema v. 16
Schema v. 18
resources09-catalogue Ladda ner katalogen för projektet: Pune Matters
resources09-exhibitionFler utställningsbilder här.


Planning IndiaPune Matters
ingår i samarbetsprojektet Planning India.

Läs mer projektet på webbplatsen för Planning India.

Under åren 2010-2013 har kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan bedrivit ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet har handlat om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på en lokal indisk kontext med dess potentialer och möjligheter. Nu har en ny hemsida lanserats med dokumentationsmaterial från de tre åren. Syftet med hemsidan är dessutom att bidra till fortsatt diskussion om Indien och urban utveckling.

Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.