MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Tidigare kurs;

Resources.11 Just Grounds: Cape Town
Från Grounds-serien.

Resources.11
Just Grounds: Cape Town
Mejan Arc - Arkitektur, 2011/12
Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng.


I en samtida debatt om urban ekologi måste den grundläggande frågan ställas – för vem, och för vilket slags liv är det egentligen vi föreställer oss en hållbar urban framtid?


Afrika urbaniseras snabbt. Hela 40% av kontinentens befolkning är urban, men trots Afrikas enorma naturresurser och starka ekonomiska tillväxt hamnar varken utländska eller inhemska investeringar i de afrikanska städerna. I det post­koloniala Afrika betraktas staden fortfarande som ett undantagstillstånd. Mycket infrastruktur saknas och urbaniseringen sker i huvudsak som slum, eller “silent encroachments”. Men afrikanska urbanforskare markerar att de afrikanska städerna inte skall betraktas som ofullständiga versioner av västerländska städer. Den afrikanska staden följer sin egen rutt med egen karta. Städerna växer som noder i samverkande nätverk över de nationella gränserna. Befolkningen befinner sig hela tiden i rörelse – konstant sökande efter arbete och möjligheter.

Resources har sedan flera år tillbaka bedrivit ett undersökande arbete kring städers och livsstilars påverkan av en begränsad tillgång till fossila bränslen, sinande naturresurser och ett förändrat klimat. Mot bakgrund av kursens övergripande tema Grounds diskuteras alternativa utvecklingsperspektiv, tillväxt och lycka, både i stort och utifrån ett afrikanskt perspektiv. Vi fördjupar oss i begreppet Spatial Justice och de teoretiker och praktiker som utvecklat dessa tankegångar under senare år. Många sydafrikanska urbanteoretiker nämner ett engagemang i det vardagliga som en väg framåt för den afrikanska staden. Kan en everyday urbanism, i ett land med sociala orättvisor och ett överflöd av naturresurser, visa vägen mot en resilient stad?
resources11_prospect Ytterligare kursinfo här
resources11_capetown

Respons


Idag finns redan existerande processer som kan ge oss nycklar för ett nytt rumsligt tänkande kring postapartheid-staden. Processerna kan ses som frön till en mer rättvis och hållbar utveckling och kanske även som början på något som kan vidareutvecklas till nya visioner med konsekvenser i större skala för hela staden.

Vi valde att titta på ett fåtal specifika projekt som manifesterade dessa pågående processer i Cape Town och Cape Flats, med fokus på utbildning, matproduktion, brottsförebyggande verksamhet och medborgarinitiativ. Vi kallade dem Seeds of Change.

Småskaliga interventioner med ett globalt perspektiv


Cape Town är ett urbant system med varierade och ibland motstridiga drivkrafter och aktörer som interagerar på komplexa vis från lokal till global nivå. Hur kan man påverka och ha inflytande över dessa system? Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att öka utbyten baserade på småskaliga innovationer på gräsrotsnivå som sätter processer i rörelser och får fröna att växa och nå ut.

Att skapa förutsättningar för självförsörjning


För att kunna påverka sin egen framtid behöver människor i Cape Town få kontroll över stadens framtid. Det är de som har den nödvändiga kunskapen, kompetensen, ledarskapskunskaperna och nätverken att utveckla och sprida sin expertis och sina innovationer. Att skapa gynnsamma förutsättningar både i fysiska och icke-fysiska rum där människor kan utveckla sina initiativ skulle kunna hjälpa dem att lättare försörja sig själva och sin närmiljö.

Att stärka mellanrummen

I glappet mellan det allmänna, det civila och marknadens sfärer finns en outnyttjad potential för förändring. Genom att skapa och stärka fysiska och sociala rum där människor och innovationer kan mötas kan också nya relationer, samarbeten och överenskommelser uppstå. Individuella initiativ och aktörer skulle kunna förenas både i närmiljön och i andra delar av staden och skapa en känsla av ömsesidighet som kan spridas i grannskapet.