MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Om Resources

Kurs på avancerad nivå i arkitektur

Resources var en kurs på avancerad nivå i arkitektur och stadsplanering som bedrevs åren 2007 - 2015. Kursen undersökte relationen mellan världens alltmer begränsade resurser och vår byggda miljö. Komplexa frågor kring en framtida urban miljö behöver olika förhållningssätt och synvinklar, därav kursens tvärdisciplinära upplägg. Kursen bestod av undersökningar med mål att

försöka nå den specifika komplexitet som varje urbant landskap innebär. Varje år ändrades kursens tema och plats, men aspekter som påverkar det urbana landskapet undersöktes återkommande genom workshops, så som tex klimat, beroendet av fossila bränslen, socio-ekonomiska och demografiska mönster och dess direkta relation till energiproduktion och konsumtion.

Perspektiv


Kursens undersökande del utgick från relevant arkitektur- och stadsplaneringsteori, men också från t.ex. biologi, filosofi, resursteori och ekonomisk teori. Begreppet biologisk mångfald och dess urbana implikationer diskuterades. I en specifik kontext tittades på lokala förhållningssätt parallellt med den aktuella internationella diskurs och alternativa perspektiv på stadsplanering som utvecklas just nu. Några av modernismens mindre utforskade banor där klimat och platsspecificitet har inspirerat till unika arkitektoniska former undersöktes.

Livsstilsmönster, livsmedelsproduktion, system, ekologi och biomimetik studerades inom kursen. I en interdisciplinär diskurs samarbetade den med bl a arkitekter, stadsplanerare, systemvetare, natur- och samhällsvetare, journalister, ekonomer, antropologer och konstnärer. Tidigare års studier inom programserien Cities and Energy låg till grund för de följande undersökningarna. Undervisningen lade stort fokus på visualisering och kommunikation.

Programserie: Grounds


Programserien Grounds initierades 2010 och är en flerårig studie som söker efter alternativa urbana modeller och perspektiv uppkomna ur lyckosamma grogrunder såsom klimat, topografi, kulturella sammanhang, resurser, ekonomier eller sociala fenomen. Resources.10 riktade blicken mot den indiska västkusten och delstaten Goas tropiska biotop och framväxande specifika urbanitet. Resources.11 undersökte Cape Town och alternativa koncept för utveckling och tillväxt med ett stort rättvisefokus.

Resources.12 In Search of Common Ground
Resources.11 Just Grounds: Cape Town
Resources.10 Bio-topical: Goa
programseries_grounds

Programserie: Cities and Energy


Cities and Energy bedrevs från 2007 till 2009 som en undersökning av städers och våra livsstilars påverkan av begränsade fossila bränslen och ett förändrat klimat. Cities and Energy utgick från tre globalt mest energikonsumerande ekonomierna — Kina, USA och Indien. En stad i varje land — Shanghai, Los Angeles och Pune — formade basen för tre fallstudier kring hur nödvändiga förändringar i energikonsumtion och produktion kan influera våra städer och sätt att leva i dem. De tre åren inom Cities and Energy producerade tre distinkta stadsplaneringsförslag där varje förslag innehåller en mängd olika idéer och lösningar. Några är direkt relaterade till frågor kring energi, andra indirekt, såsom livsmedelsproduktion, transport, byggnadstypologier, ekonomier, livsstilar och konsumtion. En diskussion kring skala har också varit viktig. När är det nödvändigt att prata om småskaliga lösningar för energiproduktion och dess sociala implikationer och när är storskaliga lösningar mest lämpliga och effektiva — socialt såväl som ekonomiskt och fysiskt?

Resources.09 Beyond Development: Pune
Resources.08 Beyond Desire: Los Angeles
Resources.07 Beyond Oil: Shanghai
programseries_citiesandenergy