MEJAN
ARC

ARKITEKTUR

Kursstruktur

Kursen är schemalagd som tre­dagars undervisnings­pass, varannan vecka (onsdag till fredag), och kompletteras med veckolånga schemalagda workshops vid två eller tre tillfällen. Olika ämnesfält delar året. Varje fält för­djupas med föreläsningar och seminarier. Projektarbetet bedrivs som korta workshops som avlöser varandra och kontinuerligt utvecklar det
gemensamma projektet. En längre studieresa är schemalagd under vårterminen och det gemensamma projektet presenteras i en utställning och i en katalog i slutet av vårterminen.

Kursen är på avancerad nivå och ger 60 högskolepoäng.

Studieresa


Medan höstterminen är ett laboratorium för fakta, idéer och fiktion, börjar vårterminen med en resa för platsstudier. På det sättet anländer studenterna till en specifik urban miljö med kunskaper och idéer. Även om dessa idéer sedermera ifrågasätts och omprövas, skapar det ändå möjligheter att snabbt sätta igång strategiska studier. Studieresan består av research i grupp, vilket skapar ett dynamiskt utbyte mellan fältarbete och diskussioner. Experter bjuds in för att föreläsa och ge guidning och feedback. Resources samarbetar med lokala organisationer, NGOs och akademiska institutioner. Samarbeten på plats gör det möjligt att skapa en kontinuerlig dialog bortom resan och kursåret. Väl tillbaka i Stockholm formuleras ett ramverk och en strategi för ett stadsplaneringsförslaget som leder det fortsatta arbetet.
study_trip Möte med konstnären Fritz Haeg i hans hem, Los Angeles, 2009.
Fler bilder från studieresorna här.

Metodologi


Samtidigt som kursen hela tiden strävar efter att utvecklas och adaptera nya erfarenheter och ämnesfält återkommer ett antal workshops varje år som skapats specifikt för utbildningen. Alla workshops är baserade på research-by-design-approach, vilket innebär att olika researchmetoder fortlöpande kombineras med faktiska designförslag.
Dessa ses inte som separata komponenter, utan som en integrerad helhet. Inom Resources ses design både som koncept och metod ur ett tvärdisciplinellt perspektiv. På så sätt är alla deltagare designers, oavsett bakgrund.

Workshop: Lifestyles


Livsstilsstudien undersöker familjen eller den sociala gruppen. Hur kommer dessa att leva efter peak-oil och utan fossila bränslen? Hur kommer minskade resurser att påverka deras liv? Kommer livsstilar att begränsas eller kommer potentialen i nya energiresurser att leda till nya möjligheter? Fokus ligger på en kreativ spekulation och på jämförande bilder av familjens framtida situationer och omfattar allt från energi, bostad, mat, konsumtion, arbete, mobilitet och det gemensamma rummet, till underhållning och nöjen. Livsstilsstudierna har blivit en nyckel till att försöka förstå obekanta urbana sammanhang genom att föreställa oss hur livet levs idag och kan komma att levas i framtiden. Även om undersökandet av en plats genom individuella erfarenheter kan tyckas subjektivt och vagt, ger det insikter och berättelser om platsen som enbart statistik aldrig kan ge oss.
workshop_lifestyle

Workshop: Systems


Systemtänkande är ett nyckelinstrument i omprövandet av det urbana i relation till begränsade resurser. Synergier och slutna system är de första stegen mot ett mer effektivt användande av tillgångar och energi. Men ett urbant system tar sig an mer än de mest uppenbara flödena av vatten, sopor, och energi. Sociala, ekonomiska, kulturella och rumsliga mönster, samt funktioner och utbyten i tid och rum kan också integreras i tekniska och ekologiska urbana system och på så sätt etablera en metabolisk vision av det urbana.

Samarbetspartner: Stockholm Resilience Centre
workshop_systems

Workshop: Scenarios


Det finns ett behov av att hitta sätt att diskutera urbana framtider och de sociala konsekvenserna bortom det traditionella “visionerandet” som utvecklats av arkitekter och planerare sedan 1400-talet. Ett systematiskt tillvägagångssätt är nödvändigt. En möjlig metod för detta är forecasting scenarios for the future. Den här systematiska metoden använder två fundamentala, men oberoende, variablar för att hitta möjliga parallella framtidsscenarion, som sedan kan vidareutvecklas. Genom att tillämpa narrativa metoder och visualiseringar för att jämföra och diskutera dessa framtider, kan en mer strategisk och produktiv dialog uppstå.

Samarbetspartners: Shift’N och Stockholm Environment Institute.
workshop_scenarios

Workshop: Envisioning Information


Dagens kommunikation har utvecklats ur alltmer komplexa digitala verktyg, detta gäller inte minst för arkitekter. Trots att verktygen erbjuder sofistikerade möjligheter för visualisering så tenderar de att förenkla idéer, snarare än att framställa dem mer nyanserat. Genom att utveckla kommunikationsmetoder kan idéer kommuniceras tydligare och samtidigt behålla sin komplexitet. Med hjälp av Density Design Lab utvecklas studenternas förmåga att visualisera statistisk information på kreativa sätt och därigenom lyfta fram nytt tänkande.

Samarbetspartner: Density Design Lab, Polytechnical University, Milano.
workshop_envisioning

Workshop: Biomimicry


Naturens former och geometri har länge varit en källa till inspiration för olika fält och discipliner, men idag kan man också se ett ökat intresse inom vetenskapen för de funktionella egenskaperna i naturens värld. Utveckling av textilier, byggnadsmaterial, matkonsistens, flygteknik och nanoteknik etc. har ofta föregångare i biologiska funktioner så som spindelväv, hajskinn, gecko-fötter eller lotusblad. Inom hållbarhetsdiskursen har det biomimetiska tillvägagångssättet även påverkat tänkandet i en urban kontext. Kan evolutionstestade lösningar från naturen tillämpas på urbana designutmaningar?

Samarbetspartner: Institutionen för Biofysik, CTH
workshop_biomimicry