MEJAN
ARC

Mejan Arc är ett forum för arkitektur- och stadsbyggnadsstudier som lyfter aktuella samhälleliga frågor och kopplar dem till en arkitektonisk och urban diskurs. Mejan Arc erbjuder ettåriga utbildningar på en avancerad nivå. Läsåret 2015/16 är dessa kurser: 

- Critical Habitats
- Restaureringskonst
- Arkitekturteori och Arkitekturhistoria

Det gemensamma syftet är att interagera med samhället och skapa relevanta och handfasta projekt samt professionella kontaktnät som sträcker sig utanför den akademiska miljön. Projekt som påbörjas på skolan lever ofta vidare i nya självständiga sammanhang.

Följande kurser erbjuds inte läsåret 2015/16:

- Resources/ Arkitektur

- Konst & Arkitektur

De fyra kurserna delar intresset för staden och dess historia och identitet, sociala aspekter och framtida urbana möjligheter i relation till klimat och resurser. Både Resources/ Arkitektur, Restaureringskonst, Konst & Arkitektur samt Arkitekturteori och arkitekturhistoria har de senaste åren genomfört en rad projekt grundade i en internationell idédebatt såväl som i konstnärlig praktik. Genom design- och researchmetoder undersöks urbana möjligheter i en oförutsägbar värld av ökande sociala klyftor och en ojämn fördelning av resurser. Hur kan staden och dess olika livsformer, miljöer, arkitektur och historia bäst tas tillvara ur ett hållbarhets- perspektiv? För att kunna diskutera städers framtid behövs en förståelse för vem, och för vilket slags liv vi föreställer oss en urban framtid. Hur kan vi som urbana aktörer verka tillsammans för att få en fördjupad kunskap om samtida städers komplexitet? Och hur kan vi använda vår gemensamma kunskap för att skapa en rättvis och hållbar urban miljö?

Mejan Arc vänder blicken utanför en eurocentrerad diskurs och undersöker framförallt städer med andra normer än de västerländska,
eftersom det är här den urban tillväxten i första hand sker och kommer att ske i framtiden. Resor har kommit att bli en viktig del i undersökandet för alla tre kurserna. På de platser som besöks knyts kontakter med andra institutioner, NGO’s, aktivister och praktiker för att integrera den egna utanförblicken med en kontextuell diskussion. Mejan Arc betonar vikten av jämförande urbana studier och att arbeta utifrån varje situations specifika kontext och behov. Att undvika generaliseringar är ett grundläggande förhållningssätt både i undersökandet av och i arbetet med att ta fram nyskapande urbana lösningar. Kurserna har ett starkt tvärdisciplinellt förhållningssätt som genomsyrar allt från antagning av studenter från olika professioner till inhämtning av kunskap, med föreläsningar av experter från olika bakgrund, samt i utformande av metodik. På så sätt skapas möjligheter för deltagarna från olika discipliner att tillsammans föra en kritisk diskussion, utveckla idéer och hitta nya infallsvinklar. Det praktiska arbetet är viktigt i alla fyra kurserna och staden undersöks genom forsknings-, konst- och designbaserade metoder.
Resources/ Arkitektur och Restaureringskonst är ettåriga kurser på heltid och omfattar 60 högskolepoäng, Konst & Arkitektur och Arkitekturteori och Arkitekturhistoria är halvtidsskurser och omfattar 30 högskolepoäng.
Samtliga kurser är på avancerad nivå med 20 elevplatser. Högskolepoängen är möjliga att delvis tillgodogöra sig i en forskarutbildning.