Kungl. Konsthögskolan har i uppdrag att bedriva utbildning som vilar på konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet inom området fri konst. Under läsåret 2011/12 har Kungl. Konsthögskolan genomfört en alumnstudie som en del i högskolans kvalitetsarbete med syftet att kartlägga yrkeslivet för de studenter som examinerades från magisterutbildningen i fri konst mellan åren 1995-2009, samt att undersöka hur de värderar sin utbildning från Kungl. Konsthögskolan.Undersökningen genomfördes september 2011-mars 2012.

Här nedan finns studien dels i sin helhet, dels i en sammanfattande version.

När friheten sätts på prov - sammanfattande version av studien / 2012
När friheten sätts på prov - studien i sin helhet / 2012