2014-05-20

Konstnären Måns Wrange slutar på Kungl. Konsthögskolan den sista juni. Under de sex år han varit rektor har han genomfört många betydelsefulla reformer. Vi på högskolan vill passa på att tacka honom, och lyfta fram det värdefulla förändringsarbete som kommit till stånd under hans tid.

Mans_Wrange  Foto: Björn Larsson

En utbildningsvisionär
Måns Wrange har sedan sin första dag som rektor stått för en icke-instrumentell syn på konst, utbildning och forskning, med aktiva diskussioner och omprövanden. Han har genomgående drivit tesen att konst och utbildning är två av de viktigaste medlen för demokrati, mångfald och jämställdhet. För att vidareutveckla Konsthögskolans egenart har han, tillsammans med sina medarbetare, skickligt navigerat i förhållande till nationella och internationella regelverk och bland annat skapat en ny femårig utbildning i fri konst som ger möjlighet till ett ”rum” för förutsättningslöst och självständigt tänkande över längre tid.

Verkat för en internationell, demokratisk och jämställd studie- och arbetsplats
Måns Wrange har verkat för att Konsthögskolan ska vila på demokratiska beslutsprocesser och har förbättrat den interna organisationen krig dessa. Han har även verkat för att stärka Konsthögskolan som en internationell och jämställd studie- och arbetsplats. Det återspeglas i att en stor del av lärarna idag har utländsk bakgrund och att högskolan är ett av få lärosäten där det finns fler kvinnor än män anställda som professorer. Han har utökat högskolans internationella utbyten utanför Europa med bland annat Indien, Sydafrika, Kina, Brasilien, USA och Kanada.

Den konstnärliga forskningen har etablerats
Under Måns Wranges tid som rektor har högskolan etablerat en konstnärlig forskning med hög profil och fått sina första doktorander. Skolan har också initierat "Mejan Residents", som erbjuder konstnärer att göra ett praktikbaserat forskningsprojekt under 1 år. Han har för högskolans räkning tecknat samarbetsavtal med konstnärliga forskarskolan (där Måns Wrange i dag är ordförande) och med Stockholms konstnärliga högskola. Kungl. Konsthögskolan står även bakom ett antal externfinansierade forskningsprojekt som har bidragit till att en kritisk massa bestående av forskare under åren vuxit fram.

Flera samverkansprojekt har initierats
Måns Wrange har initierat flera långsiktiga samarbeten med bland andra Södertörns högskola, Stockholms universitet, Operahögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Kungl. Musikhögskolan och KTH, samt med institutioner som Moderna Museet, Kulturhuset, Tensta Konsthall, Fotografins Hus, Botkyrka Konsthall och Stockholm Music & Arts.

Han har aktivt verkat för att öppna upp konstutbildningarna för grupper i samhället som i alltför hög grad saknas i den traditionella rekryteringsbasen genom att ha etablerat långsiktiga samarbeten i Botkyrka och Rinkeby-Kista där Konsthögskolan sedan flera år bedriver konstnärliga projekt och kurser med gymnasieungdomar i samarbete med kommun och lokala organisationer.

Måns Wrange fattade inte minst ett avgörande beslut om att Konsthögskolan skulle förbli ett självständigt lärosäte i samband med sammanslagningen av tre konstnärliga lärosäten i Stockholm. Han har däremot, för högskolans räkning, tecknat ett samarbetsavtal med den nya högskolan avseende konstnärlig forskning, där lärosätena kommer att arbeta tillsammans för att skapa en stark forskningsmiljö. 

Rektors ställföreträdare Eberhard Höll om Måns Wrange
Eberhard Höll, professor i fri konst och prorektor vid Kungl. Konsthögskolan:
 Att ha haft förmånen att vara rektors ställföreträdare i en tid när högskolans bärande idéer attackerats utifrån – krav på sammanslagning, ökad akademisering av undervisningen, Bolognaprocessen – och där vi kompromisslöst stått fast vid vår pedagogik, tillhör definitivt höjdpunkterna under min tid vid Kungl. Konsthögskolan. Tack vare Måns Wrange kan vi hoppas att högskolan överlever fram till 300-årsjubiléet år 2035. Jag önskar honom all lycka som gästprofessor vid Stockholms universitet!