2011-06-16

Vid Kungl. Konsthögskolans högtidsstund den 26 maj, 2011, delades stipendier ut till de nyexaminerade kandidat- och magisterstudenterna i fri konst och till studenter på de ettåriga postgraduatekurserna vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolans arkitekturavdelning. 


Inom fri konst delades följande stipendier ut
Samtliga tjugofem magisterstudenter i fri konst erhöll ett stipendium på 59.000 kr vardera från fonder som Kungl. Konsthögskolan och Kungliga Akademien för de fria konsterna förvaltar.

Hötorgsstipendiet på 15.000 kr tilldelas Lucas Rahn. Motivering: "För Lucas Rahn ter sig konsthistorien inte som en börda utan snarare som en inspirationskälla och samtalspartner. Hans målningar är bejakande lustfyllda och förenar det lyriskt poetiska med reflektion och humor."

Johan Wik, årskurs 5 magisterprogrammet, erhöll Gerhard och Peggy Bonniers stipendium på 40 000 kr.

Ur Eva och Hugo Bergmans Minnesfond delades 15.000 kr  vardera till Anton Elfving, åk 3 kandidatprogrammet, och Mikael Lindahl, åk 4 magisterporgrammet.

Ur Th Sandbergs donationsfond delades 18.750 kr vardera till Calle Holck, åk 1 masterprogrammet, Clara Gesang Gottowt, åk 1 masterprogrammet, Isak Hall, åk 3 kandidatprogrammet och Linnéa Sjöberg, åk 1 masterprogrammet.

Sofia Ekström, åk 3 kandidatprogrammet, tilldelades 11.000 kr ur Monica de Meyeres Minnesfond.

Gabriele Edlbauer, åk 3 kandidatprogrammet, tilldelades 54.000 kr ur Sigrid Fridmans fond.


På Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolans arkitekturavdelning, delades följande stipendium ut
Ur Stiftelsen arkitekt Agnar August Palmérs stipendiefond utdelades två stipendier. Frida Eriksson tilldelades 25.000 kr för sina studier vid kursen Arkitektur. Motivering: "För framgångsrika kritika studier av Goas framtid utifrån globala aktuella förändringar och en indisk ekonomisk utveckling. Louise Rangmark tilldelades 25.000 kr för sina studier vid kursen Restaureringskonst. Motivering: "För framgångsrika studier av restaureringsproblematiken och frågan om hållbar stadsuteckling i indistriområdet Gåsebäck i Helsingbord."

Tommy Carlsson tilldelades Hoffmans resestipendium  26.000 kr.

Projektstipendier delades ut till: Jessica Jönsson, 13.600 kr, Anna Maria Orru, 13.600 kr och Nina Rahm / Nina Gunne, 13.800 kr.

Peter Hesselgren erhöll PG Gahms stipendium om 3.000 kr och Grundströms stipendium om 6.500 kr.