Kl. 13.00 den 20 mars 2015 vid Stockholms universitet/DSV (Lilla hörsalen, plan 2, Borgarfjordsgatan 12, Kista):

Karin Hansson, doktorand, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet i samarbete med Kungl. Konsthögskola

Ordförande/huvudhandledare: Love Ekenberg, DSV
Opponent: Professor Ina Wagner, University of Oslo
Betygskommitté: Lektor Teresa Cerrata Pargman, DSV, bitr. Professor Ulf Melin, Linköpings universitet, Professor Jens Rydgren, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Lektor Åke Grönlund, Örebro universitet

Accommodating differences: Power, belonging and representation online
“Hur kan politiskt deltagande på Internet förstås, i de dynamiska, konfliktfyllda och medierade situationerna i dagens samhälle? Vad innebär demokrati i ett scenario där ojämlikhet och skillnad är normen och där människor tenderar att överge situationer där de själva och deras intressen inte erkänns? Hur kan vi hantera skillnader snarare än konsensus i ett scenario där flera nätverk av människor är utgångspunkten i stället för en enda gemenskap?

I denna avhandling har dessa frågor utforskats genom en iterativ process i två studier som har använt eller resulterat i tre prototyper och en konstutställning. Den första studien gäller kommunikationen i en global intressegemenskap vilket resulterade i två prototyper: Actory, som tar olikheter snarare än jämlikhet som utgångspunkt för ett samarbetsverktyg, och The Affect Machine, ett socialt nätverk där olikheter används som ett relationskapital. Den andra studien gäller kommunikationen i en lokal gemenskap där konstutställningen Föreställningar om det gemensamma skapat ett offentligt rum och engagerade deltagare. Resultatet resulterade bland annat i Njaru, ett samarbetsverktyg med integrerat beslutsstöd och visualisering av graden av representativitet i processen.

Sammanfattningsvis utgår dessa arbeten från en idé om vikten av tillhörighet för e-deltagande, där individen kan ses som en deltagare i flera performativa stater, mer eller mindre sammankopplade translokala målgrupper. Här konkurrerar individernas deltagande i den lokala offentligheten med deras deltagande i andra samhällen, och påverkar förutsättningarna för lokal demokrati. Denna avhandling bidrar till en djupare förståelse av dessa processer, och diskuterar hur skillnaderna i demokratiskt deltagande kan hanteras med hjälp av IKT.”

Avhandlingen kan laddas ner via:
http://people.dsv.su.se/~khansson/papers/accomodatingdifferencesALL.pdf

Kl 16.00-19.00 Vernissage av utställningen The Affect Machine Historical Archive!  Mer info och anmälan:
http://dsv.su.se/omdsv/evenemang/vernissage-the-affect-machine-historical-archive-1.227941

Kl. 19.00-21.00 Anmälan och info om Boksläpp av "Föreställningar om det gemensamma (Performing the Common)":
http://simplesignup.se/event/57912-foerestaellningen-om-det-gemensamma-performing-the-common


karinhansson_pokemon