MEJAN
ARC

RESTAURERINGSKONST

Pågående kurs

I solitärens skugga - nyttobyggnadens kreativa restaurering

I solitärens skugga - nyttobyggnadens kreativa restaurering


Mejan Arc, Restaureringskonst, 2014/2015
Kurs på avancerad nivå, 60 högskolepoäng


I årets tema studerar vi uppgradering av nyttobyggnader, prövar strategier i mötet mellan gammalt och nytt, fångar helheten och meningen i historiska arkitekturmiljöer. En bevarad huvudbyggnad blir ett obegripligt kulturreservat, ett musealt preparat om vi inte lyfter fram byggnaderna runt omkring - ursprungligen ofta förutsättningen för huvudbyggnadens existens.

Exemplen på nyttobyggnader som uppgraderats är många; grafikmuseet i Gripsholms Kungsladugård aktiverade före branden hela miljön; ett gammalt stall på Storgatan i Stockholm bevarades och prisbelönades som häpnadsväckande kontor, Alnarps stora ladugårdsbyggnader fick internationellt intresse som modernt universitet… Vårt projektarbete belyser och utvecklar sådana potentiellt betydelsebärande byggnader. Genom restaurering och tillägg på olika skalnivåer ökas hela kulturmiljöns värde.

Historiskt och arkitektoniskt högtstående sekundärbyggnader har försummats på grund av bristfällig dokumentation och restaurering. Tillgängligheten för besökare är ofta obefintlig, underhållet eftersatt då stora kostnader läggs på huvudbyggnaden, kunskapen om och förståelsen för sekundärbyggnaderna är begränsad. Hur kan dessa byggnader tillgodose moderna krav, restaureras, förnyas och byggas till för nya verksamheter som förädlar kulturmiljön? Hur möter ny teknik traditionellt byggnadshantverk? Hur kan vår önskan att bevara kulturvärden förenas med viljan att gestalta en levande verksamhet? Hur kan vi iståndsätta byggnader och lyfta fram karaktär, egenart och materialitet?

Restaureringskonst
Kursen Restaureringskonst är en ettårig utbildning på avancerad nivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt.

Att bevara och förädla vårt arkitekturarv i sitt sammanhang, från detalj till helhet, är en stor och krävande uppgift för dagens och framtidens restaureringsprofession. Kursen utvecklar värderings- och förhållningssätt, strategier och praktik i bevarande och förädling. Analys av insatser och tillägg genom tiderna värderas och diskuteras mot bakgrund av studier i restaureringshistoria, kulturhistorisk värdering och gestaltningsstudier. Vi besöker och utforskar relevanta byggnader och miljöer.


KKH_prospekt2014_2015_low_Page_1

Kursbeskrivning kan laddas ner här

Kursplan kan laddas ner här

Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad parad med dokumentation (traditionell och 3D laser scanning), byggnadsundersökning, inventering, värdering och analys skapas en kunskapsbas för bevarande, restaurering, utveckling och ny gestaltning i existerande miljöer.

Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, antikvarier, konservatorer med flera, med arkitektexamen eller motsvarande och med minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Kursen är multidisciplinär för att stimulera en aktiv diskussion mellan olika yrkeskategorier.


Studenter bidrar till kostnader för resa och logi, 6 500 kr/termin, sammanlagt 13 000 kr. De som inte har möjlighet att delta i resor ges ersättningsuppgift. Kursens huvudspråk är svenska med vissa utbildningsmoment på engelska. Kursens 60 högskolepoäng (30 hp grupparbete/30 hp teori) kan tillgodoräknas inom en forskarutbildning.

Kursen leds av professor i restaureringskonst, arkitekt Kerstin Barup och lektor/arkitekt Cecilia Sagrén. En rad internationella och svenska gästlärare medverkar.


Mer information finns under rubriken Ansökan.

Hitta årets kurskatalog/slutrapport här.