Händelser, konflikter och transformationer (komplexa system)

Av Peter Hagdahl


Inledning/bakgrund
Under de senaste 15 åren har jag arbetat med de konstnärliga möjligheter som den nya
informationsteknologin erbjuder. Under det tidiga 1990-talet började jag med skulpturer och
rumsliga installationer men övergick sedan mer och mer mot fotografi och video för att sedan
fortsätta med ett experimentellt arbete inom digitala teknologier. Jag har inom det arbetet t.ex.
använt mig av digitala tekniker för robotar, övervakning och olika former av mätning av ljud,
rörelse och ljus i olika interaktiva och reaktiva system. Det konstnärliga arbetet har gått hand i
hand med utvecklingen inom de digitala teknikerna och jag har anpassat tekniken och
utvecklat den för konstnärliga uttryck.

Mina frågeställningar har vid sidan om de olika tekniska frågorna hela tiden kretsat kring
olika samband, komplexa system och förbindelser mellan separata skeenden – om det så har
rört sig om skeenden på olika platser eller skeenden i virtuella och fysiska världar. Mina verk
har ofta handlat om individens del i de stora systemen, hur individen påverkat de stora
händelserna men också det omvända då de stora händelserna och den information vi samlar in
bygger vår identitet och våra personligheter. Mina tidigare erfarenheter från dessa arbeten är
något jag bygger vidare på i projektet Händelser, konflikter och transformationer (komplexa
system).

Människans tillvaro har under de senaste årtiondena blivit alltmer globaliserad, inte minst
genom teknikutvecklingen och de nya beteendemönster som uppstått, och våra enskilda liv,
drömmar, visioner och verkligheter, vävs samman på helt nya sätt. Skeenden och händelser
(politiska, religiösa, ekologiska och sociala) sker i interaktion med andra händelser som i allt
högre utsträckning äger rum någon annan stans, på en annan del av Jorden eller i en virtuell
värld och med en kortare tidsskillnad än någonsin tidigare. Det som händer där och nu
påverkar oss här och nu.

IT-tekniknikens genomslag och de nya landvinningar som hela tiden kommer inom det
områden är att informationsströmmar av en mängd olika typer och grader sprids med ett
globalt genomslag. Det kan vara mikrohändelser, små händelser i en avgränsad miljö –
händelser som rör ett fåtal personer eller endast en person, likväl som större händelser som rör
betydligt större områden och antal människor. Dessa olika händelser vävs samman till ett
större komplex. En mindre förändring av en politisk eller ekonomisk natur kan få en betydligt
större betydelse än tidigare och detta snabbare. Ett mikrofenomen transformeras till ett
makroperspektiv. Händelsesambanden går naturligtvis även i den andra riktningen. Varje
beskrivning eller konstruktion av min egen identitet är t.ex. direkt avhängigt skeenden,
reflektioner och flöden utanför mig själv.

Projektet handlar till stor del om individen och hur individen byggs upp av påverkan dels från
en nära omgivning, men också av händelser i ett globalt perspektiv. Men man kan, som
konstaterats ovan, även gå i motsatt riktning och se hur mikrohändelser får betydelse på en
makronivå. Här kommer projektet kopplas till både komplexa miljöfrågor rörande människans
interaktion med de ekologiska systemen och sociologiska skeenden.

De scenarier som beskrivs ovan har alltså drivits på av olika tekniska framsteg men också
genom en djupgående förändring av tankesätt – allt i ett komplext sammansatt förhållande
mellan, rum och tid. Detta är möjligen känt av oss alla, men hur kan dessa förändringar visa
sig i samtidskonsten? Här finns den grundläggande frågeställningen i det projekt jag kommer
att beskriva nedan.

Specifika mål
Forskningsprojektet Händelser konflikter och transformationer (komplexa system) syftar till
att skapa ett konstnärligt verk, en konstruktion, som kan samla in material från ett stort antal
källor, behandla informationen och omsätta den i gestaltning. Tanken är att verket ska fungera
som en spegel för stora händelser, samhällsomstörtningar såväl som att identifiera de små
händelser som tillsammans leder fram till större skeenden.

Som en del i forskningsprocessen kommer det att ingå en större teknikresearch där jag
framför allt kommer att gå igenom den senaste tekniken vad gäller sensorer och andra
tekniker för att samla in data. Jag är även intresserad av att identifiera vilka typer av data som
man kan samla in för att använda i konstnärliga syften. Här finns ett delmål – att undersöka
den senaste tekniken och presentera konstnärliga metoder att använda dessa. I delmålet att
presentera nya konstnärliga metoder ligger också att utveckla metoder för att koppla ihop data
från olika källor till ett eller en serie konstnärliga uttryck och hur man genom detta kan
gestalta en transformativ identitet – dvs. hur man konstnärligt beskriver hur en människas
identitet byggs upp och utvecklas genom intryck och erfarenheter, där de insamlade
informationsflödena hela tiden skapar en individ som utvecklas.
Förutom ett eller en serie konstnärliga gestaltningar kommer projektet att resultera i en
skriftlig rapportering.

Områdesöversikt
De konstnärliga gestaltningarna kommer att bygga vidare på och utveckla tankegångar som
finns i mina tidigare verk. Jag är fascinerad av att skapa rörliga och föränderliga konstverk
som kan beskriva och hålla kvar olika flyktiga tillstånd – t.ex. förvandlingar och förändringar
av känslotillstånd hos enskilda individer eller hela samhällssystem. Ett exempel på detta är
mitt verk Dreamgenerator 5, som installerades på Lärarhögskolan i Stockholm år 2007, och
som består av ett datorsystem som med hjälp av olika sensorer samlar in data om
omgivningen och översätter dem till en bild i ständig förändring. De data som samlas in är
ljud- och ljusförhållanden i högskolans lokaler som sedan med hjälp av en dator omsätts till
en rörlig animerad bild som hela tiden förändras.

Tankegångarna kan dock spåras ända tillbaka till mitt verk Sustained från 1992, en
installation bestående av en frysbox med en isskulptur driven av en bensindriven generator.
De olika delarna korresponderar inte bara med varandra utan ingår i ett större sammanhang
där de korresponderar med ekologisystem och t.o.m. andliga världar.

Det finns flera exempel på hur konstnärer använt sig av utomstående data så som väder, vind,
aktiekurser och aktiviteter som kan spåras över Internet för att få ett informationsflöde som
kan påverka verket. Väldigt få, om ingen, har dock i någon djupare mening försökt att skapa
komplexa samband mellan olika händelser och olika system och försökt getsalta dessa så att
de bildar en modell av de komplexa skeenden och händelser som formar individer och
samhällen.

I projektet kommer jag att samarbete med KTH och den aktuella forskning runt datainsamling
och sensorer som bedrivs där. Intressanta områden kommer t.ex. att vara haptiska gränssnitt,
dvs. gränssnitt vi upplever med känsel, sensorer som reagerar på olika kemiska ämnen och
därigenom dofter, och olika ämnen och sensorer som utvecklats i naturen – t.ex. samspelet
mellan växter som meddelar sig med kemiska koder vilket också uppfattas av insekter och
djur.

Projektbeskrivning
Sammanfattning av projektets uppläggning
Jag delar in projektet i fyra faser. Första fasen kommer att vara att orientera mig i den teknik
som finns och de metoder som finns för att samla in data. I nästa fas kommer jag att omsätta
dessa nya kunskaper i ett prototypbygge. I den tredje fasen kommer prototypen att utvärderas
och i slutfasen kommer resultatet av projektet - den färdiga installationen – att publiceras, dels
i skriftlig form och dels som utställningsobjekt.

Teori
En stor del av den teoribas som projektet bygger på beskrivs ovan då mina metoder och min
tidigare verksamhet presenteras. Den i sin tur bygger på mediateoretiker som exempelvis
Marshall McLuhan och Lev Manovitch men även filosofin, inte minst fenomenologin och
tänkare som Edmund Husserl. Teknisk forskning inom neurala nätverk och zoologisk
forskning inom flockbeteende bland djur är viktig liksom mycket av det som hände inom
konsten på 1960-talet och det som hände runt personer som Billy Klüver och runt
Fluxusrörelsen i synnerhet.

I huvuddrag bygger projektet på tesen att vår uppfattning om omvärlden skapas av en mängd
olika intryck och att våra idéer och även saker och tings natur hela tiden som förändras som
en följd av påverkan ett komplext samband av händelser. I och med att världen blivit mer och
mer global, och att realtiden blivit global, genom teknikens utveckling ger händelser som
tidigare skulle ha varit av mindre betydelse en större påverkan. Min tes är att det går att
visualisera dessa tillstånd på ett konstnärligt intressant sätt.

Metod
Min metod följer projektets faser. Till en början kommer projektet att handla om att samla in
fakta om hur man kan samla in data, vilka olika typer av data som finns samt att orientera mig
i den senaste forskningen och tekniken rörande sensorer. Tidigt i projektet kommer jag även
att arrangera ett publikt seminarium rörande mina frågeställningar, där både forskare inom
teknikområden och konstteoretiker deltar.

Därefter kommer jag att genom tester se hur data och tekniken kan användas i konstnärliga
gestaltningar. Testerna ska ses som experiment och laborationer och kommer delvis att
genomföras i samarbete med NADA/KTH. Experimenten kommer att övergå i ett
prototypbygge där mina teser, baserade på egna tidigare gjorde erfarenheter och projektets
teoribas, omsätts i praktik. Prototypen kommer att ställas ut och i anslutning till detta hålls
ytterligare ett seminarium. Detta ingår i en utvärdering av prototypbygget som sedan kommer
att byggas om och justeras innan den färdiga installationen står färdig vid projektets slut.
Förutom installationen i sig kommer slutpresentationen att ske i form av en skriftlig
publikation.

Tidplan
Januari – Juni 2009
Projektstart. Kunskapsinsamling, orientering i den senaste sensortekniken, studier i olika typer
av användbara data. Inledande seminarium, mars 2009.
Juli 2009- April 2010
Prototypbygge
April 2010
Visning av prototyp
April 2010 – Maj 2011
Färdigställande av prototyp
Juni 2011 – december 2011
Publicering av resultat

Genomförande.
Projektet kan dels upp i fyra faser. Först en inledande fas där fakta samlas in. Här kommer jag
att arrangera ett seminarium. Utöver det kommer jag att arrangera workshops tillsammans
med KTH där vi går igenom aktuell sensorteknik. Dessutom kommer jag att via
litteraturstudier och Internetresearch att kartlägga olika typer av datainsamlingar där fakta
genereras i realtid och utvärdera deras möjlighet till användning inom konstnärliga
gestaltningar.

Utifrån tidigare gjorda erfarenheter och med de kunskaper som de inledande
efterforskningarna gett kommer jag att bygga en prototyp. Arbetet kommer här att ske i form
av en serie experiment och laborationer, inte minst med teknik. Här kommer jag att samarbete
med Kungliga Tekniska Högskolan och där avdelningen NADA. Prototypen kommer att vara
en installation som har många kvaliteter men saknar flera av dem som man kan förvänta sig
av ett färdigt konstverk. Den kommer dock att vara sp pass utvecklad att det går att utläsa vad
som bör rättas till. Prototypen kommer därför att utvärderas och jag planerar att arrangera ett
andra seminarium i samband med att prototypen ställs ut.

Den sista fasen kommer att vara projektets egentliga genomförande, då prototypen omvandlas
till ett färdigt konstverk och slutligen publiceras – i form av konstverket men även i form av
en skriftlig publikation.

Betydelse
Projektet kommer rent konkret att ta fram nya kunskaper om hur sensorer och datainsamling
kan användas i konstnärliga gestaltningar. Projektet kommer att resultera i ett konstnärligt
verk som i sig är en visualisering av komplexa samband vilket ger en ökad förståelse för
globala samband och idéer om hur dessa kan blottläggas. Samtidigt innebär projektet även på
samma sätt ett tydliggörande av en rad komplexa filosofiska idéer. Under arbetet kommer jag
att tvingas utveckla nya tillvägagångssätt vilket kan fungera som utgångspunkt för en
utveckling av nya arbetssätt.

Preliminära resultat
Som preliminära resultat vill jag lyfta fram en rad av mina verk, alla finns beskrivna på min
hemsida www.peterhagdahl.net. Bland de verk som återfinns där vill jag särskilt lyfta fram
följande:
Sustained, 1992
Under influence, 1998
Nothing remains the same, 2004
Dreamgenerator5, 2007