2014-09-05

Resources_14       Flicka, 10 år, Sverige Foto: Mikael Olsson


Professor Henrietta Palmer och lärare Katarina Nitsch deltar på konferensen "URB-Z Utgångspunkt Fisksätra" som pågår den 6-7 oktober 2014. Konferensen fokuserar på: Barns och ungas uppväxtvillkor. Kultur, kulturarv, konstarter som drivande kraft. Samt på Stadsutveckling och urban rättvisa.

Henrietta Palmer och Katarina Nitsch kommer att presentera kursen Resources så som en nio års lång studie vid Kungl. Konsthögskolan, utifrån aktuell kurs A State of Migration: Sweden.

Om Resources
Kursen Resources undersöker global urban utveckling och är en kurs på avancerad nivå i arkitektur och stadsplanering som undersöker relationen mellan världens alltmer begränsade resurser och vår byggda miljö. Komplexa frågor kring en framtida urban miljö behöver olika förhållningssätt och synvinklar.

Om Resources.14/ A State of Migration: Sweden
Hur kan två av vår tids största utmaningar ­ migration och en hållbar global existens ­ förenas? Migration är en historisk drivkraft för samhällsutveckling och urban tillblivelse, men det är också den enskilda individens acceptans av en förändring och av ett byte av en livsmiljö mot en annan. Nya platser överlagras med erfarenheter från tidigare rum och transnationella relationer förankras i lokal historia. Vilken stad växer fram ur migrationens förändringsdynamik?

Svensk nutidshistoria är präglad av befolkningsströmmar i olika riktningar. Hur har den svenska staden och planeringen utvecklats och påverkats av migrationens dynamik? Vilka nya rum och sociala relationer, ritualer och rörelser har skapats utifrån migrationens kraftfält? Hur formuleras och omforlueras staden utifrån nya medborgares behov, rättigheter och ansvar?

Inför Resourses sista år vid Kungl. Konsthögskolan vänds blicken mot den svenska samtida staden och dess särdrag. Resourses.14 kommer att utforska det urbana Sverige utifrån de förändringsprocesser som äger rum i migrationens stad, och försöka teckna upp vad är "A Swedish Urbanism".

Henrietta Palmer, professor i arkitektur, och Katarina Nitsch, konstnär och lärare i arkitektur

Kursprospekt Resources.14

Program URB-Z